Hvordan skal man skilte hurtigladestasjoner?

Det er viktig at hurtigladestasjoner skiltes slik at brukerne kan se hvor de er plassert. Men det er enda ikke vedtatt noe offentlig skiltsymbol for hurtigladestasjoner. Alle stasjoner som etableres med støtte fra Transnova, vil vises i databasen Nobil.

For skilting på private områder, foreslår Transnova at dette kan gjøres på følgende måte:

  • Foreslått skiltsymbol benyttes med svart farge i stedet for den blå som vil kjennetegne det som måtte bestemmes av offentlig skilt. På denne måten vil det ikke kunne forveksles med offentlig skilting. Bildet nedenfor kan lastes ned.
  • Brukt på privat område hvor privatrettslige bestemmelser gjelder, kan skiltet brukes fritt mht. størrelse, plassering og eventuell tilleggstekst. Vi anbefaler imidlertid å beholde utforming og symbolbruk slik at denne er mest mulig gjenkjennelig.

Serviceskilting fra offentlig veg til hurtigladestasjon må søkes til lokalt vegkontor som også avgjør om slik skilting kan tillates og eventuelt hvordan den utformes.

Forslag til offentlig skiltsymbol

Det er laget forslag til offentlig skiltsymbol i samarbeid med Sverige. Dette er godkjent for nasjonal bruk i Sverige, men foreløpig ikke i Norge. Svenske myndigheter vil benytte skiltet både som symbol for å reservere p-plasser for ladbare biler og som vegvisningsskilt. I Norge ser vi hovedsakelig for oss å benytte det som vegvisning til hurtigladestasjoner når det er godkjent som offentlig trafikkskilt. For reservering på offentlige p-plasser, vil dette skje med tekst på underskilt til ordinære parkeringsskilt.

Transnova har ingen formell skiltmyndighet og vi har her presentert en mulig løsning for å skilte plasser som allerede er etablert og kommer i nær framtid. Det er Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som har ansvaret for godkjenning av offentlige trafikkskilt. Vi vil kunngjøre på hjemmesiden når det foreligger en avgjørelse i saken.