Workshop «Share the problem»: Kollektive Trondheim

Transnova og Technoport inviterer til «share the problem»: Hvordan sikre 250% økning i antall kollektive og miljøvennlige reiser frem til 2040?

Foto: Transnova/Knut Opeide Foto: Transnova/Knut Opeide

Transportsektoren er den sektoren med størst økning i klimagassutslipp. Samtidig viser prognosene sterk befolkningsvekst i byene, noe som også medfører økt transportbehov.  I henhold til ambisjonene i nasjonal transportplan skal all transportvekst i de største byene tas med sykkel, gange og kollektiv mot 2040. Det vil si at for en by som kun har 10% kollektivtrafikk betyr dette en økning på 250% i løpet av de neste 25 årene for å nå dette målet. For å lykkes med dette trengs mange og nye tanker, ideer og løsninger.

Gjennom workshopen «Share the problem» vil denne «kollektive problemstillingen» løftes, drøftes og diskuteres (og kanskje løses?). Dagen innledes av fylkesdirektøren for samferdsel i Sør-Trøndelag, den danske arkitekten bak «CykelSlangen» i København og en ekspert på brukeratferd og transport fra Transportøkonomisk institutt.

Cykelslangen i København. Foto: surelars Cykelslangen i København. Foto: surelars

Praktisk informasjon

Workshopen består av en 6 timers strukturert arbeidssesjon hvor målet er å samle en tverrfaglig gruppe som kan bidra til en utvidet forståelse av utfordringene vi møter når byer vokser og transportbehovet endrer seg. Workshopen vil også ta høyde for at gode innspill blir registrert og videreformidlet til rette vedkommende.

2. oktober. Kl. 10.00-16.00 (etter arrangementet blir det også en liten sosial sammenkomst med noe servering). Trondheim, DIGS

Mer informasjon fra Technoports blog og link til påmelding her.